Ναυτιλία, Εμπόριο και Ενέργεια

Έχουμε ενεργήσει για ασφαλιστικές εταιρίες πλοίων, αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς P&I Ship, πλοιοκτήτριες και εφοπλίστριες εταιρίες, διαχειριστές πλοίων, ναυτικούς πράκτορες και ναυλομεσίτες, καθώς και παραγγελιοδόχους μεταφοράς σε όλες τις πτυχές του ναυτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συγκρούσεων πλοίων, θαλάσσιων ατυχημάτων, αξιώσεων φορτίου και επιβατών, αγοραπωλησιών πλοίων, μεταβιβάσεων κυριότητας και ναύλωσης πλοίων κ.ά. Έχουμε μοναδική γνώση σε θέματα ναυαγιαιρέσεων & ανέλκυσης ναυαγίων και εμπειρία σε υποθέσεις ναυτικής διαιτησίας.

Το πλεονέκτημά μας είναι η άμεση ανταπόκρισή μας, η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η μοναδική γνώση συγκριτικού δικαίου σε νομικά ζητήματα, καθώς και αγγλικού δικαίου, ώστε να μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους πελάτες μας που μπορεί να μην γνωρίζουν καθόλου ελληνικό ναυτικό δίκαιο και την δικαστηριακή πρακτική.

Μεταξύ άλλων μπορούμε να αναλάβουμε υποθέσεις σχετικές με:

 • Δικαστική Μεσεγγύηση Πλοίων
 • Συντηρητικές Κατασχέσεις Πλοίων
 • Ναυτιλιακές Συμβάσεις και Claims
 • Συμβάσεις Ναύλωσης
 • Θαλάσσιες Φορτωτικές
 • Λιμάνια & Terminals
 • Ρυμουλκά & Ναυαγισωστικά
 • Διάσωση και Ναυαγιαίρεση (Συγκρούσεις, Προσαράξεις, Πυρκαγιές, Πλοία σε κίνδυνο, ανέλκυση ναυαγίων και ειδικές νομικές, τεχνολογικές και τεχνικές συμβουλές για ναυαγιαίρεση)
 • Ίδρυση και Σύσταση Ναυτιλιακών Εταιρειών στην Ελλάδα (ν. 959/1979, Ν.Ε.Π.Α., Α.Ε. κ.ο.κ.) και το εξωτερικό.
 • Νηολόγηση
 • Αγοραπωλησίες Πλοίων
 • Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής - Yachts
 • Ναυτεργατικές απαιτήσεις