GOLDEN VISA


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων 46440/19/2019, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών ρυθμίζει τα ζητήματα για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και για τη χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον πραγματοποιεί άυλη επένδυση.

Πιο αναλυτικά, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να επενδύσει τα εξής για να λάβει Golden Visa:

- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.

- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

- Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους.

- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

- Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 800.000 ευρώ, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

- Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως η ελάχιστη αξία επένδυσης για την αγορά ακινήτου έχει ορισθεί στα 250.000 ευρώ.

Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας οφείλει να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως στην Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει νομίμως και

• να καταθέσει τα προβλεπόμενα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση και τα ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4245/2014.

• να υποβληθεί σε συνέντευξη με σκοπό τη διαπίστωση του σκοπού εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα,

• να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη όπως ορίζονται στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Α. Αίτηση στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής του αιτούντος που συνοδεύεται από δήλωσή του με τα στοιχεία του και ένα σύντομο βιογραφικό.

Β. Γενικά Δικαιολογητικά : είναι αυτά που αναφέρονται στο αρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 24245/2014 :

- πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος

- διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό έγγραφο που πληροί τα κριτήρια του εν λόγω άρθρου

- πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στην χώρα διαμονής του

- ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία

- δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις και δεν είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων

- διαθέτει ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση

Γ. Ειδικά Δικαιολογητικά : αναφέρονται περιοριστικά στο αρ. 2 παρ. 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46440/2019 ( είναι βεβαιώσεις ανάλογα με την επένδυση που έχει κάνει ο αιτών )

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Εάν έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και να υποβάλλεται επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και διαρκεί για πέντε έτη.Η αίτηση συνοδεύεται από τα γενικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 ( βλ. Γενικά Δικαιολογητικά περ. Β), όπως ισχύει, καθώς επίσης και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πραγματοποίηση και διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτείται, επίσης, πρόσφατη πιστοποίηση αναφορικά με τη διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης κατά τα ανωτέρω.

(Να σημειωθεί ότι στην παρούσα χρονική περίοδο Μαρτίου - Απριλίου 2020 και λόγω των έκτακτων συνθηκών λόγω COVID-19 ενδεχομένως να υπάρχουν πρόσκαιρες αναστολές και τροποποιήσεις στα ανωτέρω).